Informacje dla dziennikarzy


Formularz akredytacyjny na sezon 2020: POBIERZ

Ten sam druk akredytacji, sporządzony wg regulaminu SE obowiązywać będzie przez cały sezon 2020.

Wypełnione wnioski akredytacyjne należy wysłać e-mailem: media@falubaz.com lub faksem 68 453 89 11.

Wszystkich akredytowanych dziennikarzy i fotoreporterów obowiązywać będzie regulamin akredytacyjny i organizacyjny, który każda osoba akredytowana osoba będzie zobowiązana podpisać.

ZKŻ SSA udziela akredytacji stałych i jednorazowych na sezon 2020 na wszystkie zawody rozgrywane na stadionie przy Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze.

Media - regulamin organizacyjny 2020

1. W ramach akredytacji stałej, która jest płatna i dotyczy wszystkich meczów PGE Speedway Ekstraligi i innych zawodów żużlowych organizowanych w sezonie 2020 na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 dziennikarz lub fotoreporter otrzymuje karnet na sektor „I” lub na sektor "VIP - wieża".
2. Akredytacja jednorazowa jest bezpłatna i dotyczy konkretnych zawodów żużlowych organizowanych w sezonie 2019 na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69.
3. Chcąc otrzymać akredytację stałą lub jednorazową należy wypełnić wniosek akredytacyjny znajdujący się na oficjalnej stronie ZKŻ SSA www.zkzssa.pl
4. Akredytacja stała wraz z karnetem na sektor „I” kosztuje 600 złotych i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku akredytacyjnego można ją kupić w siedzibie ZKŻ SSA przy ulicy Wrocławskiej 69.
5. Akredytacja stała wraz z karnetem na sektor "VIP - wieża" kosztuje 1700 złotych i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku akredytacyjnego można ją kupić w siedzibie ZKŻ SSA przy ulicy Wrocławskiej 69.
6. Zapłata za karnet musi nastąpić najpóźniej w chwili jego wydania.
7. ZKŻ SSA na każde spotkanie przyznawać będzie dodatkowo bezpłatne akredytacje dziennikarskie oraz bezpłatne akredytacje fotograficzne.
8. Pierwszeństwo w przydziale bezpłatnych akredytacji jednorazowych mają fotoreporterzy i dziennikarze z miast drużyny przyjezdnej.
9. Programy przysługują jedynie dziennikarzom i fotoreporterom w ramach akredytacji płatnych.
10. Wniosek akredytacyjny powinien być podpisany przez osobę uprawomocnioną do reprezentacji podmiotu występującego o akredytację. ZKŻ SSA w celu weryfikacji przesłanych danych Klub ma prawo zażądać od akredytującej się redakcji przesłania aktualnego dokumentu KRS.
11. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów SE pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych. Brak używania w sprawozdaniach i relacjach pełnych nazw drużyn wraz z nazwami ich sponsorów będzie skutkował cofnięciem akredytacji.
12. Tylko podpisany i poprawnie wypełniony wniosek wypełniony na dokumencie pobranym z oficjalnej strony internetowej ZKŻ SSA będzie rozpatrzony. Wnioski nie zawierające prawidłowo wypełnionych pól wymaganych nie będą rozpatrywane.
13. Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny.
14. Akredytacje są przyznawane wyłącznie mediom. ZKŻ SSA nie przyznaje akredytacji prasowych dla stowarzyszeń, związków, fundacji, posiadaczy odznaczeń związków sportowych, klubów kibica itp.
15. Akredytacje mogą uzyskać tylko osoby pełnoletnie.
16. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 72 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu. Wnioski przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
17. Rozpatrzenie wniosków i udzielenie odpowiedzi nastąpi drogą elektroniczną najpóźniej na 48 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu.
18. Decyzja o przyznaniu akredytacji i ich ostatecznej ilości pozostaje w gestii ZKŻ SSA.
19. ZKŻ SSA może odmówić przyznania akredytacji bez podania przyczyny.
20. Przed każdym meczem akredytacje będą wydawane w oznakowanym punkcie "AKREDYTACJE" znajdującym się od strony ul. Wrocławskiej. Punkt będzie czynny na dwie godziny przed zawodami. Odbiór akredytacji musi nastąpić najpóźniej na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia imprezy.
21. Odbiór akredytacji będzie następował po okazaniu legitymacji prasowej ze zdjęciem. W przypadku, jeśli legitymacja prasowa nie zawiera zdjęcia, niezbędne będzie okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Odbioru akredytacji można dokonać wyłącznie osobiście.
22. Odebranie akredytacji jest równoznaczne z podporządkowaniem się Regulaminom FIM, PZM i Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o., Regulaminu Stadionu, niniejszego Regulaminu Akredytacyjnego oraz bieżącym zarządzeniom organizacyjnym ZKŻ SSA.
23. Dziennikarze i fotoreporterzy mogą przebywać w park maszyn w czasie określonym przez kierownika zawodów, nie dłużej jednak niż do 60 minut przed planową godziną rozpoczęcia zawodów na podstawie identyfikatora: media w kolorze żółtym lub foto w kolorze niebieskim.
24. Dziennikarze są zobligowani bez dodatkowych wezwań do opuszczenia parku maszyn na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów.
25. Dziennikarze mogą przebywać w czasie zawodów na terenie stadionu tylko na sektorach, na które posiadają zaproszenia lub  karnety. W czasie zawodów nie ma możliwości poruszania się pomiędzy sektorami.
26. Służba ochrony ma prawo w każdej chwili poprosić dziennikarza/fotoreportera o okazanie akredytacji oraz legitymacji prasowej.
27. Dziennikarze telewizyjni mają obowiązek przeprowadzania wywiadów na tle tablicy z logo sponsorów tytularnych Speedway Ekstraligi i Klubu.
28. Fotoreporterzy winni posiadać odpowiednie ubezpieczenia NNW związane z wykonywaną przez nich pracą. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek wypadków i zdarzeń zaistniałych w czasie zawodów w pasie bezpieczeństwa.
29. Fotoreporterom posiadającym jednorazowe akredytacje nie przysługuje prawo zasiadania na sektorze MEDIA. Zgodnie z regulaminami EZ oraz PZM w czasie zawodów nie ma możliwości przebywania w parku maszyn, pasie bezpieczeństwa oraz na murawie (wnętrzu toru).
30. Oficjalna konferencja prasowa odbywać się będzie około 15 minut po zakończeniu meczu w sali konferencyjnej, znajdującej się na pierwszym piętrze w budynku klubowym.
31. Zgodnie z regulaminem EŻ i PZM wstęp dla dziennikarzy do parku maszyn po zawodach może nastąpić wyłącznie po zakończeniu oficjalnej konferencji prasowej.
32. Złamanie regulaminu skutkuje cofnięciem akredytacji.

Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie sezonu 2020 r.