I 1. Organizatorem konkursu „Falubaz na Urlopie” jest Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69.
I 2. Oficjalna strona internetowa konkursu dostępna jest pod adresem www.falubaz.com
I 3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
I 4. Udział w konkursie może wziąć każdy bez względu na płeć, wykonywany zawód, dotychczasowe doświadczenie związane z fotografią.
I 5. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą przedstawić pisemną zgodą Rodziców lub Opiekunów Prawnych.
I 6. W konkursie nie przewidziano podziału na amatorów i profesjonalistów.
I 7. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację jego regulaminu.
I 8. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883.
I 9. Organizator składa określone w regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie konkursu, ufundowanie nagród, oraz ich realizację na rzecz Laureatów.

II CHARAKTER PRAC KONKURSOWYCH
II 1. W konkursie mogą brać udział zdjęcia wykonane jedynie w roku 2021.
II 2. Każdy uczestnik maksymalnie nadesłać można 3 fotografie, oraz jeden film o długości max. 10 sekund. 
II 3. Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@falubaz.com, lub w wiadomości prywatnej na Falubaz Facebook.
II 4. Prace w formacie JPG powinny mieć rozdzielczość min 1600x1200
II 5. Konkurs rozpoczyna się 25 czerwca 2021 r.
II 6. Termin zbierania prac konkursowych mija 1 października 2021 r. o godzinie 24:00.
II 7. Powyższe terminy są nieprzekraczalne i dotyczą rzeczywistego dotarcia zdjęć na adres organizatora.
II 8. Do każdego zgłoszenia zawierającego prace konkursowe, należy dołączyć formularz w formie załącznika w formacie pliku tekstowego zawierający: miejsce dokonania zdjęcia, orientacyjną datę wykonania zdjęcia, dane kontaktowe uczestnika (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail). W treści formularza musi znaleźć się dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69, w celach związanych z wyłonieniem Laureatów Konkursu „Falubaz na Urlopie 2021”, a także opublikowanie mojego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w wynikach Konkursu na stronie www.falubaz.com oraz w mediach, w czasie wystawy, oraz innych wydawnictwach, w których prezentowane będą prace konkursowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Oświadczam, iż moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dokonując akceptacji powyższych zapisów bezpośrednio w Zgłoszeniu do Konkursu.
II 9. Zdjęcia i filmy można nadsyłać sukcesywnie.
II 10. Zdjęcia i filmy wykonane poza okresem określonym w pkt. II 2. r. nie biorą udziału w konkursie. Przesłanie przez uczestnika jednego zdjęcia niespełniającego tego kryterium dyskwalifikuje wszystkie prace konkursowe nadesłane przez tego uczestnika.
II 11. Zdjęcia modyfikowane za pomocą programów komputerowych będą automatycznie odrzucone. Zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (nasycenie, wyostrzenie, kontrast, jasność). Dopuszcza się również konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię. Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Dopuszczalne jest kadrowanie.

III PRAWA AUTORSKIE
III 1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac na stronie internetowej konkursu oraz stronie internetowej organizatora, patronów medialnych oraz partnerów konkursu.
III 2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na wystawach pokonkursowych, a także materiałach promujących konkurs w prasie, radiu, telewizji oraz stronach internetowych.
III 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii.

IV ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
IV 1. Zgłoszenie zdjęć i filmów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich udział w wystawie podsumowującej konkurs, prezentację w galerii na stronie internetowej konkursu, a także na ich wykorzystywanie przez organizatora, sponsorów, patronów medialnych oraz merytorycznych konkursu we własnych materiałach informacyjnych oraz promocyjnych.
IV 2. Spośród wszystkich nadesłanych i zaakceptowanych prac 20 najlepszych wybierze powołana przez organizatora komisja jury. Decyzje jury są ostateczne.
IV 3. Skład jury wchodzić będą przedstawiciele sponsorów, patronów medialnych oraz merytorycznych, a także zawodnicy. Wybór zwycięzców odbędzie się podczas zamkniętego posiedzenia. Głosowanie jury może odbyć się drogę elektroniczną.
IV 4. 20 najlepszych zdjęć i filmów weźmie udział w głosowaniu otwartym, które będzie miało miejsce w galerii pod adresem www.facebook.pl/falubazzielonagora
IV 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
IV 6. Wszystkie pytania powinny być kierowane pod adres: redakcja@falubaz.com

V NAGRODY
V 1. Nieodebranie nagrody przez osobę nagrodzoną uznaje się za rezygnację z jej przyjęcia, a osobie nagrodzonej nie przysługuje w tej sytuacji roszczenie do Organizatora o wydanie nagrody. W wypadku nieodebrania nagrody w ciągu 14 dni Organizator wyłoni innego laureata i przekaże nagrodę.
V 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.
V 3. Laureat, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi - na piśmie - stosowne oświadczenie w tym zakresie.
V 4. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe oraz jeśli z powodu ich niepoprawności nie będzie możliwe przekazanie nagrody.
V 5. Laureat traci prawa do nagrody, gdy złamie postanowienia regulaminu lub nie będzie autorem zwycięskiej pracy konkursowej

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
VI 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 923 z późniejszymi zmianami), przez Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69, w celach wyłonienia Laureatów Konkursu. Po zakończeniu konkursu i/lub okresu reklamacyjnego Administrator Danych Osobowych niezwłocznie usunie dane Uczestników. Administratorem Danych Osobowych jest Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69.
VI 2. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię, nazwisko, miasto, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego w przypadku Uczestników, a w przypadku Laureatów dodatkowo adres zamieszkania.
VI 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zostanie zamieszczona w formularzu dołączonym do wiadomości e-mail zawierającym opis nasyłanych prac wraz z dopiskiem znajdującym się w punkcie II. 7 regulaminu Konkursu.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
VII 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od niego.
VII 2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłonienia zwycięzcy.
VII 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w podanym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
VII 4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści podanego Regulaminu.
VII 5. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania rozstrzygnięć w kwestiach spornych nieporuszonych w treści niniejszego Regulaminu.
VII 6. Niniejszy regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Konkursu.