POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. ZASTOSOWANIE

Niniejsza Polityka prywatności ma  zastosowanie do witryny http://www.falubaz.com  oraz powiązanych z nią stron i podstron prowadzonych przez Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna (zwana dalej ZKŻ SSA).

http://zuzel.falubaz.com/

http://www.falubaz.sklep.pl/

http://zuzel.falubaz.com/fbf/dlaczego-warto

http://www.falubaziaki.com/

http://www.zkzssa.pl/

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez witrynę i powstała w celu  poinformowania Państwa o celach przetwarzania Państwa danych oraz o przysługujących Państwu prawach.

Niniejszy dokument opisuje również politykę prywatności aplikacji mobilnej „FALUBAZ LIVE”, zwanej dalej „Aplikacją”.

II. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem witryny jest ZKŻ  SSA z z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 69 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000268296, NIP: 9730884128. 

Administrator, w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony uzyskanych od Państwa danych osobowych oraz w celu poszanowania Państwa prywatności, przestrzega postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego Rozporządzeniem) oraz innych przepisów mających na celu ochronę danych osobowych. 

III. CEL I ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

ZKŻ SSA gromadzi dane osobowe w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji nw. usług:

 1. Sklep internetowy 

http://www.falubaz.sklep.pl

Użytkownik korzysta ze sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.  Celem dokonania transakcji zakupowej w sklepie internetowym niezbędne jest wprowadzenie danych osobowych takich jak:

e-mail,

imię i nazwisko,

telefon,

dane adresowe,

UżytKownik ma możliwość dokonania zakupów bez rejestracji konta i za pośrednictwem Konta Klienta.

Zarówno użytkownicy zarejestrowani, jaki i nie zarejestrowani, w celu realizacji umowy sprzedaży wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. W przypadku użytkowników niezarejestrowanych wyrażona zgoda obejmuje przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia, w tym powierzania ich do przetwarzania innym podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, natomiast w przypadku Użytkowników zarejestrowanych dodatkowo zgodę na prowadzenie Konta Klienta. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zrealizowania zamówienia. Nie podanie danych lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi realizację zamówienia.

Dane zbierana podczas procedury zakupu w sklepie są wykorzystane dla zrealizowania transakcji, wystawienia dokumentu sprzedaży oraz wysyłki towaru. Dane w celu realizacji zamówienia mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej lub konta bankowego, firmie kurierskiej w celu dostarczenia zamówionych produktów,  firmie świadczącej obsługę informatyczną lub innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że podmioty te muszą gwarantować odpowiedni poziom ochrony powierzonych danych.

Po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym użytkownik może otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące transakcji. Obsługa sklepu może również kontaktować się telefonicznie w sprawach związanych z realizacją zamówienia.

 1. Newsletter czyli usługa, która pozwala Użytkownikom dołączyć do Klubu dobrze poinformowanych Kibiców.

Przy wyrażeniu odrębnej zgody Użytkownik może zapisać się  na Newsletter. Użytkownicy, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi Newsletter, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ZKŻ, w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz na przesłanie na podany adres e-mail drogą elektroniczną informacji handlowych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzących ZKŻ SS z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 69.  Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny  i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez skorzystanie z linku umożliwiającego rezygnację z Newsletter, który znajduje się w dolnej części każdego przesłanego Newslettera.  

 1. Formularz Kontaktowy

Użytkownik , który zwraca się z prośbą o kontakt poprzez formularz kontaktowy, obowiązkowo w formularzu podaje adres e-mail, a ponadto może dobrowolnie podać swoje imię i nazwisko. Podając dane w formularzu kontaktowym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu  nawiązania kontaktu oraz ewentualnie podjęcia działań w sprawie, w której zwrócił się do administratora.

Przy wyrażeniu odrębnej zgody podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody.

 1. Aplikacja „FALUBAZ LIVE” czyli usługa, która umożliwia jej Użytkownikom dostęp do najświeższych informacji od Klubu za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu Aplikacji przez Użytkownika za pośrednictwem sklepu Play (Android), sklepu iTunes (iOS).

Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacje nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji.

W przypadku braku akceptacji na zasady Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.

Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store, Apple Appstore. ZKŻ SSA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play store i Apple Appstore oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play store , Apple Appstore oraz Microsoft Store.

IV. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

Administrator danych przetwarza dane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, tj.: na podstawie uzyskanej zgody (usługa newsletter, prowadzenie Konta, prośba o pomoc/kontakt poprzez formularz kontaktowy)
 • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia tj.: w celu realizacji umowy sprzedaży, 
 • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie prawa podatkowego,
 • art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. w celu potwierdzenia  wiarygodności podanych przez Użytkownika danych w związku z realizacją zamówienia.

Dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia zakupionych produktów, a następnie przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu istnienia podstawy prawnej, czyli w przypadku udzielenia zgody, do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub podjęcia innych działań ograniczających tę zgodę.

V. MOŻLIWI ODBIORCY DANYCH

 1. W przypadku Klienta, który wybrał opcję dostawy zakupionych produktów na wskazany przez siebie adres w zamówieniu, Administrator udostępnia dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy, tj.:

- DPD Polska Sp. z o.o.,ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa,

- Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

 1. W przypadku, gdy Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności PayU Administrator udostępni dane Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji płatności firmie PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182 w Poznaniu (60-166).
 2. Ponadto, dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług sprzedaży w ramach sklepu internetowego udostępniane są firmie DreamCommerce S.A. Będącej dostawcą usługi Sklepu internetowego na zlecenie administratora. 
 3. Dane osobowe mogą być również udostępnione innym podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia, jednakże wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług, na które wyrazili Państwo zgodę, np. w przypadku wyrażenia zgody na newsletter firmie FreshMail  Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków w zakresie niezbędnym do wysyłki newslettera,.
 4. Dane osobowe mogą też być udostępniane podmiotom i organom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów.
 5. Dane osobowe gromadzone przez Witrynę nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.POLITYKA W ZAKRESIE COOKIES

Każdy użytkownik witryny proszony jest o wyrażenie zgody na stosowanie przez administratora plików cookies w celu realizacji usług oraz w celach reklamowo/statystycznych.

Cookies (tzw.ciasteczka) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane na pamięci masowej (np. dysku twardym) urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie witryny na urządzeniach końcowych Użytkowników.  Ponadto, mechanizm plików "cookies" wykorzystywany jest w celach: identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych, zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia, zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, lub danych logowania do Konta.

W celu prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z witryny administrator korzysta z Google Analytics.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Wejście w życie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych nałożyło na administratorów obowiązek uzyskiwania wyraźnej zgody na  działania polegające na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. 

Każdy Użytkownik może wyrazić zgodę na zastosowanie lub wyłączyć mechanizm „cookies” samodzielnie w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. 

Należy jednak mieć na względzie, że usunięcie, ograniczenie lub zablokowanie stosowania plików Cookies, może ograniczyć niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PROFILOWANIE 

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji służących optymalnemu dostosowaniu oferty do potrzeb użytkowników/Klientów, ani powodujące skutki prawne względem osób, których dane dotyczą.

VIII. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Możliwość skorzystania z określonych w Rozporządzeniu praw zależy zasadniczo od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator może odmówić realizacji przysługujących praw w sytuacji, w której przetwarzanie danych dopuszczalne jest przez obowiązujące prawo. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

IX. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczących ochrony danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: kuba@falubaz.com 

X. INNE STORNY

W ramach Witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych lub usług oferowanych przez innych operatorów. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki, jak również w związku z doskonaleniem oferowanych przez nas usług, zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.
O zmianie tych zasad zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.