REGULAMIN  IMPREZ ŻUŻLOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZKŻ SSA W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 69

z dnia 25.03.2016

Regulamin określa zasady wstępu i przebywania na Stadionie w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69 podczas meczów Ekstraligi oraz innych imprez żużlowych organizowanych przez Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna w Zielonej Górze (ZKŻ SSA).

Za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na stadionie podczas rozgrywania zawodów, o których mowa w pkt 1 odpowiedzialny jest ZKŻ SSA.

W trakcie organizowanych przez użytkownika stadionu imprez żużlowych na Stadion mogą wejść i przebywać:
a) posiadacze Karty Kibica ZKŻ SSA, którzy mają ważny karnet lub bilet (na daną imprezę – zawody) wraz z kartą kibica;
b) osoby nie posiadające Karty Kibica ZKŻ SSA, które mają ważny bilet na daną imprezę – zawody żużlowe;
c) osoby, które posiadają wydany przez Organizatora identyfikator umożliwiający przebywanie w poszczególnych strefach stadionu.
Osoby przebywające na Stadionie są zobowiązane do zachowywania się w sposób nie naruszający zasad porządku i bezpieczeństwa oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Osoby przebywające na Stadionie są obowiązane podporządkować się służbom Organizatora i wykonywać ich polecenia zmierzające do ochrony i bezpieczeństwa Imprezy, w szczególności dotyczące kolejności opuszczania poszczególnych sektorów przez osoby uczestniczące w imprezie. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczestników Imprezy, organizator ma prawo usunięcia osób z wyznaczonego sektora.

Zabrania się wchodzenia i przebywania na Stadionie osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków.

Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie stadionu broni lub innych przedmiotów mogących w ocenie organizatora imprezy stanowić zagrożenie (w tym: butelek, puszek, opakowań kartonowych, kijów, instrumentów z napędem mechanicznym itp.), materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych. Powyższe nie dotyczy napojów alkoholowych zawierających do 3,5 procent alkoholu zakupionych na terenie imprezy masowej. Przedmioty, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa podlegają zatrzymaniu. Pozostałe przedmioty zostaną przekazane do depozytu, a w przypadku ich nieodebrania z depozytu zostaną przekazane w terminie 7 dni do biura rzeczy znalezionych.

Zabrania się wnoszenia, posiadania i używania flag o znacznych rozmiarach przeznaczonych do ekspozycji nad uczestnikami imprezy masowej (tj. tzw. „sektorówek” oraz innych elementów opraw i przedmiotów mogących posłużyć do ukrycia tożsamości i wizerunku uczestnika imprezy masowej). Niniejszy punkt stosuje się do imprez masowych podwyższonego ryzyka oraz innych imprez wskazanych przez Organizatora.

Zabrania się wprowadzania na teren stadionu psów, kotów i innych zwierząt.

Zabrania się wprowadzania i korzystania na terenie stadionu z pojazdów i innych urządzeń transportowych, w szczególności: samochodów, motocykli, motorowerów i rowerów, z wyłączeniem służb technicznych, obsługi imprezy i zawodników.

Przez cały czas trwania imprez żużlowych należy posiadać ze sobą dokumenty uprawniające do przebywania na Stadionie (karnet, bilet, kartę kibica, identyfikator) i okazywać je niezwłocznie na każde żądanie służb Organizatora.

Zabrania się rzucania wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy masowej, a także na tor i płytę Stadionu.

W razie zaistnienia wypadku, sytuacji niebezpiecznej lub zauważenia pożaru fakt ten należy zgłosić niezwłocznie administracji obiektu bądź Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa Imprezy Masowej. Stanowisko Kierownika znajduje się na wieżyczce sędziowskiej lub w innym, podanym uprzednio do wiadomości, miejscu na terenie Stadionu.

Uczestnikom imprez organizowanych i przeprowadzanych na Stadionie, pod rygorem objęcia ich czasowym lub stałym zakazem wchodzenia na Stadion w tym m. in.: poprzez unieważnienie biletu, karnetu, karty kibica, identyfikatora, zakazuje się:

1) wchodzenia na teren rozgrywania zawodów sportowych tj.: pas bezpieczeństwa, płytę stadionu, tor żużlowy, park maszyn oraz obszary nieprzeznaczone dla uczestników imprezy: strefy buforowe, pomieszczenia służbowe, parking samochodowy, płoty, maszty, itp.;

2) wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków, itp.;

3) używania „kominiarek” lub innych przedmiotów utrudniających identyfikacje;

4) głoszenia i wywieszania haseł (symboli, pieśni) o treściach obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich;

5) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania stadionu, niszczenia jego urządzeń m.in. poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie.

Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkować może niezwłocznym usunięciem uczestnika ze Stadionu bez prawa zwrotu kwoty zapłaconej za bilet, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony przez Zarząd ZKŻ lub ZKŻ SSA czasowy lub całkowity zakaz wstępu na stadion oraz kara finansowa w wysokości do 20 tysięcy złotych.

Zarząd „Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna” i „Zielonogórskiego Klubu Żużlowego” zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na Stadionie szkody, w tym także naruszenia dobrego wizerunku ZKŻ SSA lub ZKŻ   albo spowodowanie zamieszek lub w nich uczestniczenie.

Poniesione szkody na osobie lub w mieniu uczestnik imprezy żużlowej na Stadionie jest zobowiązany zgłosić Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa Imprezy Masowej albo innemu przedstawicielowi Zarządu ZKŻ SSA, ZKŻ lub innemu organizatorowi imprezy (w zależności który podmiot jest organizatorem danej imprezy), niezwłocznie po ich zaistnieniu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 30 minut po zakończeniu imprezy.

Zarząd ZKŻ SSA i ZKŻ zastrzega sobie prawo unieważnienia biletów, karnetów, kart kibica lub innych dokumentów uprawniających do wejścia na stadion na żądanie Policji lub innych organów porządku publicznego.

Osoby przebywające na terenie stadionu w jakimkolwiek charakterze wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku w mediach, w szczególności w relacjach telewizyjnych, programach rozrywkowych oraz w produkowanym przez stację TVN serialu „39 i pół” i zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do klubu, stacji TVN lub innych producentów telewizyjnych.